Login
Home: Inici / Econòmics / Econòmics-Judicials
A+ R A-

Econòmics-Judicials

Correu electrònic Imprimeix PDF

 

Tant la Batllia com les parts implicades en un procés judicial requereixen, en determinades situacions, de clarificacions desenvolupades per un professional economista o pèrit economista, per tal de continuar el procés o de desenvolupar certes qüestions del mateix.

Així mateix es fa suport previ a les parts en la generació de l’escrit de proves tècniques.


Valoracions de negocis / empreses / societats / concessions / marques

Valors deduïts de la opinió objectiva emesa pels nostres professionals que reflexa una xifra real no condicionada per interessos particulars del comprador o venedor independentment qui sigui el nostre client, ni per les seves posicions de força o relacions.

Existeixen diversos mètodes per arriar a determinar el valor d’una empresa, aquest és un tema molt complex degut al número de variables que influeixen a la valoració (factors interns i externs) i també per que l’aplicació de diferents tècniques condueix a resultats diferents, inclús un mateix mètode utilitzat per persones diferents pot conduir a resultats diferents en existir elements els quals la seva estimació queda supeditada al bon criteri de l’expert.

 

Procediments d’auditoria aplicats a processos judicials

Procediments d’auditoria aplicats a processos judicials

 

Assessorament a les parts del litigi

Anàlisi del conflicte i adequació prèvia de la demanda en termes econòmics.

Col·laboració en la generació de l’escrit de proves tècniques.

 

Pèrit econòmic

El pèrit es designa quan existeixen discrepàncies entre les parts o quan el seu informe o prova pericial hagi de ser imparcial respecte aquestes, referent a dades econòmiques (documentació bancària, documents comptables-administratius, reconstrucció comptable, herències, separacions matrimonials, verificació d’honoraris, càlcul d’interessos, actualitzacions de capitals, ...)

 

Quantificació de dany emergent

La indemnització de danys i perjudicis, compren el valor de la pèrdua soferta (dany emergent) i també el guany que hagi deixat d’obtenir-se (lucre cessant).

El dany emergent correspon al valor o preu del bé afectat o cosa que ha sofert dany o perjudici que se li ocasiona directament en la seva persona o bé a algú per actuació dolosa, culposa o negligent d’altra.

 

Valoració de lucre cessant

La indemnització de danys i perjudicis, compren el valor de la pèrdua soferta (dany emergent) i també el guany que hagi deixat d’obtenir-se (lucre cessant).

Cada vegada més, es presenten casos en els quals és necessària la valoració per un pèrit, dels perjudicis econòmics pel dany emergent i / o lucre cessant.

El lucre cessant és el guany que ha deixat d'obtenir el creditor com a conseqüència d’un fet.

El concepte de lucre cessant es refereix a una lesió patrimonial consistent en la pèrdua d'un increment patrimonial net que s'hagi deixat d'obtenir com a conseqüència d'un incompliment, il·lícit o perjudici ocasionat o imputat a un tercer.

El lucre cessant pot ser tant actual com futur i també pot existir dany emergent actual i dany emergent futur. Aquesta diferència es pot il·lustrar molt bé amb un exemple. En un accident de circulació amb lesions corporals serà:

  • Dany emergent actual: el cost de reposició del vehicle i les despeses de farmàcia i hospital.
  • Lucre cessant actual: els perjudicis derivats de la impossibilitat de la víctima per treballar

    mentre va durar la convalescència.
  • Dany emergent futur: les despeses que haurà d'escometre per afrontar el tractament de les

    seqüeles permanents.
  • Lucre cessant futur: els guanys que es deixessin de percebre com a conseqüència de la

    incapacitat permanent.
 

Administrador econòmic-judicial

És el mandatari encarregat per decisió judicial d’administrar el patrimoni de l’altre i d’exercir funcions d’assistència o vigilància en la gestió dels determinats béns. L’administrador judicial és una institució prevista pel nostre ordenament jurídic com mitjà de garantia i/o control i protecció dels drets patrimonials de les parts en un procediment judicial per procurar la plena efectivitat de la tutela jurídica que en el mateix es dedueix.

 

Processos de liquidació

Procés pel qual produïda la dissolució s’anomena una comissió liquidadora, és a dir, un cos encarregat de cobrar deutors i pagar creditors, durant el procés el nom de la societat anirà seguit de “en liquidació”.

Complert el procés de liquidació la societat liquidadora presentarà un balanç final de tancament i liquidació i un informe explicant si ha quedat actiu o passiu després de la liquidació, proposant una distribució o devolució d’aquests.

 

Enllaços d'interès