immobiliaris judicials patrimonials econòmics

Peritatges Immobiliaris

En el món canviant d'avui, els innumerables desafiaments que enfronten els diferents actors que operen en el sector immobiliari són cada cop més complexos, per la qual cosa comptem amb professionals amb coneixements adaptats i l'experiència adequada per a desenvolupar un servei coherent.

Valorar és el procediment d'anàlisi quantitatiu que determina el preu d'un bé. Peritaxa assessora amb les millors pràctiques internacionals utilitzades en la valoració al sector immobiliari.

Existeixen varis mètodes de valoració que s'utilitzen usualment i venen determinats per la Orden ECO 805/2003:

 • Mètode de cost

 • Mètode de comparació

 • Mètode de comparació de rendes

 • Mètode residual estàtic

 • Mètode residual dinàmic

Valoració segons la finalitat / Finalitats de la valoració

Internes

 • Conèixer la situació i/o evolució del patrimoni

 • Verificar la gestió portada a terme per directius

 • Establir polítiques de dividends

 • Estudiar la possibilitat d'emetre deute

 • Ampliació o reestructuració interna de capital

 • Motius legals

 • Estats comptables, adequació del valor dels actius

 • Causes d'herències, successions i separacions matrimonials

 • Conèixer la capacitat d'endeutament

 • Aportacions no dineràries en operacions societàries

Externes

 • Hipotecàries (garantia de crèdits hipotecaris)

 • Transmissions patrimonials

 • Assessorament en compravendes

 • Assessorament en una divisió patrimonial

 • Suspensions de pagaments

 • Expropiacions

 • Fusions, Adquisicions, Escissions

 • Successions patrimonials

 • Inventariar

 • Avaluació de la base d'una assegurança

 • Contradictoris

 • Mercantils

 • Jurídiques civils o penals

 • Actuacions judicials

 • Col·laboracions amb auditories

 • Subhastes

 • Operacions de garantia

 • Comprovació de valors fiscals

 • Reparcel·lacions urbanístiques

Valoració d'Unitats individuals

Valorar és el procediment d’anàlisi quantitatiu que determina el preu d’una cosa. L’informe resultant de la nostra valoració, es tracta d’un document amb valor de certificat que presenta una estimació del valor de mercat d’una unitat immobiliària en un moment de temps determinat.

Per a calcular el valor, el pèrit té en consideració, de forma global, les característiques de la unitat, ubicació i ubicació dintre de l’immoble, accessos, condicions, instal·lacions, qualitats, acabats, antiguitat de l’immoble, altres unitats annexes (aparcaments, boxes, trasters, terrasses).

 • Elements concrets d’edificis

 • Apartaments, àtics, dúplex

 • Despatxos

 • Locals comercials

 • Locals varis

 • Aparcaments

 • Unifamiliars Adossats

 • Unifamiliars Aïllats

 • Edificacions industrials

 • Dedicades a equipaments o serveis terciaris

 • Immobles singulars

 • Valor d’un immoble lligat a una explotació econòmica

 • Construccions (en curs o finalitzades)

 • Valoració d’instal·lacions tècniques (finalitzades o en muntatge)

Valoració de parcel·les de terreny

L’informe resultant de la nostra valoració, es tracta d’un document amb valor de certificat que presenta una estimació del valor de mercat d’una unitat immobiliària en un moment de temps determinat.

Per a calcular el valor, el pèrit té en consideració, de forma global, les superfícies edificables i enderrocs en cas d’existir, les característiques de la unitat, excavació, sosteniment, tipus de terreny, urbanització i accessos, estudis externs d’arquitectura i project manager, honoraris professionals i despeses fiscals, segons la normativa vigent.

 • Terrenys

 • Solars

 • Finques rústiques

 • Plans parcials

Valoració d'Unitats agrupades

L’informe resultant de la nostra valoració, es tracta d’un document amb valor de certificat que presenta una estimació del valor de mercat d’un conjunt d’unitats immobiliàries agrupades en un conjunt major i en un moment de temps determinat.

Per a calcular el valor, el pèrit té en consideració, de manera global, les característiques de la unitat, situació i ubicació en l’entorn, accessos, condicions, instal·lacions, qualitats, acabats, antiguitat.

 • Edificis

 • Hotels

 • Urbanitzacions

 • Promocions immobiliàries (La valoració es pot realitzar per fases executables)

 • Centres comercials

 • Complexos esportius

 • Hospitals i clíniques

 • Residències de la tercera edat

 • Grans superfícies

 • Col·legis o centres d’ensenyament

 • Concessions administratives

 • Valor d’un immoble lligat a una explotació econòmica

 • Construccions (en curs o finalitzades)

 • Valoració d’instal·lacions tècniques (finalitzades o en muntatge)

Valoració de Patrimonis

El nostre servei de valoració de patrimonis està destinat a Organismes Públics, Empreses o Particulars.

La valoració del patrimoni es concreta a partir de les necessitats i sota les condicions del client, sota l’entorn jurídic que li dóna marc, donant la profunditat requerida per al desenvolupament de la feina de manera individualitzada.

Un patrimoni pot estar format per tot tipus de béns, de natura tangible o intangible, entre els quals és important mencionar els següents:

 • Immobles

 • Terrenys

 • Drets reals

 • Mobles de caràcter històric, artístic o de considerable valor econòmic.

 • Valors mobiliaris, crèdits i altres drets

 • Vehicles

 • Maquinària

 • Altres actius

 • Mobles no compresos en els anteriors epígrafs

 • Béns i drets reversibles (que pertanyen al client passat cert dia o complerta certa condició)

Un equip de treball professional s’encarrega individualment per cada element a valorar, de la planificació i desenvolupament de l’informe de valoració, seguint la metodologia i criteris més adients. L’equip professional disposa d’àmplia experiència i coneixements en economia, arquitectura, enginyeria, fiscalitat, comptabilitat, ...

Per tal de guiar les línies de treball, de supervisar, validar l’informe realitzat i fer el control de qualitat es genera un equip de supervisió format per socis i caps de departament.

Valoració Real Estate Bancari

En aquest sector els nostres serveis es focalitzen en l’evolució de valors al llarg del temps, actualitzant la cartera d’immobles en el temps convingut.

El “real estate” d’un banc pot estar format per tot tipus de béns, de natura tangible o intangible, entre els quals és important mencionar els següents:

 • Terrenys

 • Drets reals

 • Mobles de caràcter històric, artístic o de considerable valor econòmic.

 • Valors mobiliaris, crèdits i altres drets

 • Vehicles

 • Maquinària

 • Altres actius

 • Mobles no compresos en els anteriors epígrafs

 • Béns i drets reversibles (que pertanyen al client passat cert dia o complerta certa condició)

Un equip de treball amb àmplia experiència en economia, arquitectura, enginyeria, fiscalitat, comptabilitat, etc. s’encarrega de la planificació i desenvolupament de l’informe de valoració, seguint la metodologia i criteris més adients.

Per tal de guiar les línies de treball, de supervisar, validar l’informe realitzat i fer el control de qualitat es genera un equip de supervisió format per socis i caps de departament.

Valoració d'Actius Tangibles

L’informe té en compte l’antiguitat, l’estat de conservació, la infraestructura, la funcionalitat operativa i la situació del mercat.

Alguns dels actius que valorem:

Altres immobilitzats tangibles

 • Maquinària

 • Vehicles

 • Utillatge

 • Mobiliari

 • Equips de processos de la informació

 • De caràcter històric

 • De caràcter artístic

 • De considerable valor econòmic

 • Altre immobilitzat tangible

Existències

 • De mercaderies

 • De matèries primeres

 • Altres aprovisionaments (Embalatges, envasos, material d'oficina, recanvis, combustible,...)

Existeixen un gran nombre de circumstàncies, en què pot ser necessària una valoració d'aquests actius, entre elles:

 • Operacions de compra-venda.

 • Liquidació per cessament d'activitat.

 • Ampliacions de capital amb aportació no dinerària.

 • Configuració dels capitals assegurats en pòlisses d'assegurances.

 • Operacions de refinançament.

 • Garantia de pagament en ajornament de deutes tributaris.

 • Valoracions per utilitzar en els estats financers des del punt de vista de la normativa comptable.

Estudi de lloguers

L’estudi de preus de lloguer determina els preus que el mercat està marcant en un moment determinat en quant a un immoble de característiques i situació similars.

L'establiment del preu és de suma importància, ja que aquest influeix més en la percepció que té el consumidor final sobre l’immoble, tenint en compte a quin tipus de mercat s'orienta el producte o servei.

S’ha de conèixer si el que busca el consumidor és la qualitat, independentment del preu o si el preu és una de les variables de decisió principals. En moltes ocasions una errònia fixació del preu és la responsable de la mínima demanda d'un immoble.

Segons la normativa ECO/805/2003, són necessaris per a valorar un immoble que generi rendes. El mètode utilitzat podrà calcular un valor tècnic mitjançant l’actualització segons la matemàtica financera al moment de valoració, de les rendes generades al llarg del temps.

Valoració de drets reals

La propietat és el dret real per excel·lència, que reconeix al seu titular el màxim grau de poder sobre una cosa. Existeixen altres drets reals dignes de consideració donat que permeten als seus titulars l’exercici de facultats de gaudir i explotar, i poden defendre el seu dret inclús font el propietari.

Drets reals de gaudir

 • Usdefruit

 • Ús i habitació

 • Servituds

 • Censos

 • Dret de superfície (aixecar noves construccions sobre o sota el sòl de finques alienes)

 • Opció de compra

 • Tempteig i retracte

Drets reals de garantia

 • - Hipoteca (garantia de caràcter immobiliari)

 • - Anticresi (garantia de caràcter immobiliari)

 • - Peça (garantia de caràcter mobiliari)

Peritatges Judicials

Amb l'entrada en vigor de la Llei de procediment civil, en la qual les proves pericials passen a ser proposades i aportades per les parts, per assessorar als nostres clients, en la realització de peritatges en els següents àmbits:

 • Valoracions immobiliàries segons en base a normativa vigent i segons finalitat, tipologia i data valor. Comprovació de projectes de viabilitat.

 • Peritages tècnics relatius a obra d'edificació, enginyeria i obra civil sobre defectes o desperectes de projecte, execució, manteniment o sinistre, comprovació d'execucions en obra i sobre pressupost.

 • Econòmics: lucres cessants i danys emergents, herències, separacions, reconstruccions comptables, valoracions/viabilitat de negoci, auditories i revisions limitades

 • Valoració de drets reals immobiliàris i mobiliaris: usdefruït, anticresi, drets de pas, drets d'habitació.

 • Proves pericials complexes/específiques que requereixen la cordinació de diferents especialitats.

L'informe serà executat pensant en el seu lector, i exposant les conclusions de manera ordenada i comprensible per aquelles persones no especialistes en la matèria.

Comptem amb un equip experts especialitzat i multidisciplinar, per tal de subministrar informació i opinió als Tribunals de Justícia Andorrans (Batllia d’Andorra), sobre els punts en litigi que són matèria del seu dictamen.

Peritatges Patrimonials

“Cuidem els nostres clients”

Des del coneixement de les seves necessitats i a través dels nostres serveis de consultoria, valoració i seguiment continu, donem suport als nostres clients per a que administrin els seus riscos, per a generar valor, aconseguir millors resultats i ajudar-los a la presa de decisions.

El nostre equip professional dedicat als serveis associats als Patrimonis està capacitat per ajudar-lo a aconseguir els seus objectius en el mercat immobiliari, seguir els cicles del seu patrimoni, mantenir el control dels seus actius i portar un assessorament global segons criteris d’estricta confidencialitat i confiança.

Solucions integrals o parcials amb productes concrets.

A aquest servei s’afegeix l’àmplia oferta de productes de Peritaxa, per tal de conferir al nostre client una confiança global.

Estudis de viabilitat de noves promocions

S’enquadra en la fase prèvia a la realització d’un negoci immobiliari, es pot desenvolupar també a posteriori per algun motiu concret.

Es tracta d’un informe que permet a l’emprenedor avaluar la rendibilitat econòmica del seu projecte abans de realitzar-lo i en base a determinades premisses. Aquest tipus d’estudi es pot realitzar en base a la viabilitat tècnica, a la viabilitat econòmica o a l’equilibri entre les dues.

Per a desenvolupar aquest tipus de prospectiva, es tenen en compte les previsions d’ingressos generats i les inversions i despeses derivades, en diversos escenaris els quals van acompanyats d’un estudi de mercat.

Resultats bàsics d’aquest estudi, dos valors rellevants:

 • Taxa Interna de Rendiment (TIR)

 • Valor Actual Net (VAN) que et diu quan val el projecte en el moment de valoració, en base a un tipus d’actualització (tipus d’interès) apropiat

Es recomana que l’elaboració del pla de viabilitat sigui anterior a la posta en marxa del negoci, de manera que s’estudiï en base a l’estudi de viabilitat la idoneïtat de realització del mateix, així com si s’ha de variar algun punt rellevant en la idea.

Determinarà si és factible, des d’un punt de vista econòmic, la realització del projecte.

Estudis de rendibilitat d'ús

S’enquadra en la fase prèvia a la realització d’un negoci immobiliari, es pot desenvolupar també a posteriori per canvis sobrevinguts en els plantejaments inicials entre altres motius.

Es tracta d’un estudi de viabilitat immobiliari més aprofundit, que compara els escenaris amb diferents usos o tipologies (habitatge, despatxos, locals, aparcaments, boxes) de la construcció per superfícies, cercant quin dels escenaris és l’adient per realitzar el projecte, en base a la normativa aplicable en una parcel·la, als preus de venda de cada tipologia d’habitatge a la zona i els seus costos, per obtenir el de major rendibilitat immobiliària (venda) i/o rendibilitat patrimonial (lloguer).

Mitjançant l’anàlisi del mercat i la seva previsible evolució, estimen les oportunitats més adients per seleccionar les millors opcions d’inversió i trobar la major rendibilitat.

Assessorem al nostre client sobre les diferents opcions que es poden emprendre als efectes d’optimitzar la seva gestió.

Peritatges Econòmics

Amb l'entrada en vigor de la Llei de procediment civil, en la qual les proves pericials passen a ser proposades i aportades per les parts, per assessorar als nostres clients, en la realització de peritatges en els següents àmbits:

 • Valoracions immobiliàries segons en base a normativa vigent i segons finalitat, tipologia i data valor. Comprovació de projectes de viabilitat.

 • Peritages tècnics relatius a obra d'edificació, enginyeria i obra civil sobre defectes o desperectes de projecte, execució, manteniment o sinistre, comprovació d'execucions en obra i sobre pressupost.

 • Econòmics: lucres cessants i danys emergents, herències, separacions, reconstruccions comptables, valoracions/viabilitat de negoci, auditories i revisions limitades

 • Valoració de drets reals immobiliàris i mobiliaris: usdefruït, anticresi, drets de pas, drets d'habitació.

 • Proves pericials complexes/específiques que requereixen la cordinació de diferents especialitats.

L'informe serà executat pensant en el seu lector, i exposant les conclusions de manera ordenada i comprensible per aquelles persones no especialistes en la matèria.

Comptem amb un equip experts especialitzat i multidisciplinar, per tal de subministrar informació i opinió als Tribunals de Justícia Andorrans (Batllia d’Andorra), sobre els punts en litigi que són matèria del seu dictamen.

Consultoria estratègica

L'empresari moltes vegades no disposa del temps necessari per l'anàlisi de la presa de decissions i necessita professionals que l'ajudin en aquesta missió.

Assessorem a negocis de tots els sectors i de qualsevol tamany, des de PIMES fins a Grans Empreses.

Es tracta de la realització d'un pla estratègic en tota la seva extensió, amb especialistes en direcció i gestió als equips directius d'institucions, siguin privades o públiques, que desitgen actualitzar, canviar o evolucionar el concepte organitzatiu total o parcial que tenen implantat, o que tenen previst iniciar, per tal que la direcció pugui prendre decisions efectives per aconseguir els seus objectius empresarials.

Es tracta de la possibilitat de generar més beneficis amb un risc calculat. S'estudia de forma analítica, detallada, cada un dels processos, divisions, funcions, departaments, etc. relacionats directament o indirectament amb el mòdul o mòduls d'anàlisi, però tenint en compte no només la institució com un bloc, sinó l'organització en el seu sector, l'empresa en la societat, la corporació en el món, oferint solucions proactives. La consultoria estratègica mira més enllà que la consultoria habitual i es planteja qüestions transcendentals per al futur de l'empresa. S'adreça a tots els sectors i es pot nodrir d'especialistes en tots els sectors.

Valoració d'empreses

Valors deduïts de l'opinió objectiva emesa pels nostres professionals que reflexa una xifra real no condicionada per interessos particulars ni per les seves posicions de força.

Existeixen diversos mètodes per arribar a determinar el valor d'una empresa, i aquest es un tema molt complex degut al nombre de variables que influeixen en la valoració (factors interns i externs, horitzó, temporal, coeficients de descompte, taxes de risc, etc) i també l'aplicació de diferents tècniques, condueix a resultats diferents. És molt important, per tant, tenir el criteri de l'expert.

Estudi de noves línies de negoci i/o projectes d'inversió

Es tracta d'una proposta d'acció tècnic-econòmica, per resoldre una necessitat, utilitzant un conjunt de recursos disponibles.

En el procés de formulació i avaluació d'un projecte, el que es busca és donar-li una forma concreta a allò que pensem fer amb el propòsit d'avaluar abans d'executar, si el que ens estem proposant és fer el més adequat, perquè és el socialment desitjable, el tècnicament factible, el que sigui econòmicament més eficaç, eficient i rendible, i si en conjunt serà sostenible en el temps.

Plans de negoci

En empreses que estan travessant una crisi econòmica o d'una alta índole, a més de prendre decisions a curt termini per sortir d'aquesta situació, s'han de planificar les accions de l'empresa per a aconsseguir sortir permanentment i a llarg termini d'aquesta situació.

L'equip de Peritaxa li oferetix la possibilitat de col·laborar per a definir els plans del negoci mitjançant un estudi de viabilitat, seguint la guia de les alternatives més interessants per tal d'arribar a acomplir els objectius departamentals i corporatius.

En empreses en fase de creixent és important la seva tutela i assessorament per maximitzar beneficis i recursos.

Assessorament econòmic-financer

Els nostres serveis de consultoria inclouen els següents serveis:

Anàlisi econòmica i financera

Un Estudi Econòmic-Financer és una eina de diagnòstic molt utilitzada per conèixer la salut d'una empresa.

En primer lloc és necessari realitzar el càlcul d'indicadors, per al que cal posar en relació entre si diverses variables del compte de resultats i del balanç de situació de l'empresa. Un cop calculats els ràtis d’interès, es pot procedir a l'anàlisi de la seva evolució en un període de temps específic, podent així identificar amb precisió els possibles problemes actuals que travessa la companyia o els beneficis i millores potencials als quals es pot enfrontar donada la seva situació.

L'Estudi Econòmic-Financer també inclou un informe de recomanacions.

Les empreses volen conèixer la seva situació econòmico-financera mitjançant un anàlisi de ràtis en diverses situacions, entre les quals, destaquem:

 • Abans d'emprendre noves inversions que puguin carregar addicionalment a l'empresa d'obligacions financeres

 • Per presentar davant els socis de l'empresa i demostrar l'evolució any rere any de l'empresa

 • Conèixer com està sent la gestió de l'empresa en comparació amb mitja del seu sector

 • Analitzar la capacitat addicional d'endeutament que té l'empresa

Formulació de comptes anuals

Assessorem en el procés per a la presentació de comptes anuals: formulació, aprovació, i dipòsit dels comptes anuals.

Consolidacions comptables i/o fiscals

Segons la normativa vigent actualitzada tant a nivell del Pla General Comptable Andorrà, com de les normatives respecte a l’Impost de Societats.

Realitzem els processos de consolidació de balanços o assessorem al personal propi en les execucions més adients per aconseguir l’acompliment de les obligacions formals.

Anàlisi i optimització dels processos interns

(administratius, comptables, financers, d’auditoria interna amb formació posterior..) pressupostos, costos, quadre de comandament... reorganització.. informe de gestió... anàlisi i revisió de circuits organitzatius i arxius documentals.

Anàlisi i optimització de liquidesa i passius de l’empresa

(finançament propi i aliè)

Auditoria de comptes anuals

En una auditoria els procediments són amplis i permet a l’auditor donar una opinió íntegra sobre si els estats financers reflecteixen la imatge fidel de l'empresa. Es tracta de la revisió dels comptes anuals per donar i verificar els requeriments.

Una auditoria és obligatòria quan una societat arriba cert volum, tant d'actius com de xifres de vendes i de nombre d'empleats i/o en determinats casos especials. Es porta a terme un cop l'any i ha de dipositar-se en el registre mercantil.

La nostra metodologia inclou procediments d’auditoria generalment acceptats en la pràctica mercantil habitual.

Revisions limitades

Una revisió limitada consisteix principalment en focalitzar l’atenció de la revisió en un aspecte en particular de l’empresa sobre els quals s’emet una opinió específica. En aspectes com aplicació de subvencions, revisió de l’acompliment de clàusules contractuals, procediments, control intern, etc. La nostra metodologia inclou procediments d’auditoria generalment acceptats en la pràctica mercantil habitual.

Auditoria per l’adquisició d’empreses (Due diligence)

Una due diligence no es limita únicament a temes financers com la auditoria, sinó que sol incloure en els seus estudis les àrees fiscal, legal, laboral, financera i fins i tot mediambiental.

Assessorament de pràctica comú quan un negoci ha de ser adquirit i realitzada per l’adquirent o simplement per a tenir una imatge global integra del negoci, inclou des de l’anàlisi financer de l’adquisició fins a la consecució del finançament.

Auditoria de procediments i gestió

El concepte d’auditoria de gestió, amb la seva preocupació del control operatiu, és el pont entre una auditoria financera tradicional, i un mètode de serveis administratius per solucionar el problema d'un temps.

L'auditor es compromet a revisar i avaluar els controls operacionals fent notar que l’objectiu primari de l'auditoria de gestió, és donar rellevància a aquelles àrees on existeixen reducció de costos, millores en les operacions, o major productivitat, que es poden aconseguir mitjançant la introducció de modificacions en els controls administratius i operacionals, en l’implantació de polítiques o per l’acció correctiva corresponent.

Assessorament fiscal

Els nostres serveis fiscals per a empreses s'han dissenyat per a satisfer les necessitats d'assessorament i compliment normatiu fiscal del seu negoci. Els nostres experts fiscals fan ús de les seves diverses perspectives i habilitats per oferir un servei integral en tots els aspectes de la planificació, comptabilitat financera, compliment normatiu fiscal i manteniment d'una relació eficaç amb les autoritats fiscals.

Posem a la teva disposició professionals amb talent, metodologies globals coherents i un compromís indestructible amb un servei de qualitat que ajudaran a construir els sòlids fonaments del compliment normatiu i informació financera i les estratègies fiscals sostenibles que contribuiran a l'èxit dels objectius del teu negoci.

Peritaxa desenvolupa els següents serveis amb professionalitat i total confidencialitat.

Diagnòstic comptable-fiscal

Anàlisi

L'objectiu és detectar les àrees i activitats susceptibles d'aconseguir economies fiscals, mitjançant el diagnòstic de la situació fiscal actual i tendències de l'entitat. Les fases d'aquesta etapa són el plantejament del problema, identificació del problema, pla de treball, recollida de la informació i anàlisi de la informació.

Disseny d'estratègies

L'objectiu és configurar l'estructura fiscal que pugui resoldre el problema, explotant els coneixements i la capacitat creativa. Les fases d'aquesta etapa són, plantejar alternatives, fonamentar en dret, veure la viabilitat de cada alternativa, avaluació de riscos i cost de substitució.

Estudi de consolidacions fiscals

És una opció establerta a la legislació andorrana vigent, mitjançant la qual els anomenats grups de societats determinen el seu resultat fiscal en forma consolidada, pagant exclusivament l'impost sobre la renda i l'impost a l'actiu, corresponents al grup d'empreses.

Planificació fiscal

La planificació té com a objectiu reduir la incertesa a través d’un programa de les activitats realitzades a futur, prenent en compte els més probables escenaris on aquestes es desenvolupen. Un diagnòstic adequat de l’entorn i de la situació pròpia, és per tant, indispensable per planificar amb un cer èxit.

Econòmics-Judicials

Tant la Batllia com les parts implicades en un procés judicial requereixen, en determinades situacions, de clarificacions desenvolupades per un professional economista o pèrit economista, per tal de continuar el procés o de desenvolupar certes qüestions del mateix.

Així mateix es fa suport previ a les parts en la generació de l’escrit de proves tècniques.

Valoracions de negocis / empreses / societats / concessions / marques

Valors deduïts de la opinió objectiva emesa pels nostres professionals que reflexa una xifra real no condicionada per interessos particulars del comprador o venedor independentment qui sigui el nostre client, ni per les seves posicions de força o relacions.

Existeixen diversos mètodes per arriar a determinar el valor d’una empresa, aquest és un tema molt complex degut al número de variables que influeixen a la valoració (factors interns i externs) i també per que l’aplicació de diferents tècniques condueix a resultats diferents, inclús un mateix mètode utilitzat per persones diferents pot conduir a resultats diferents en existir elements els quals la seva estimació queda supeditada al bon criteri de l’expert.

Procediments d’auditoria aplicats a processos judicials

Procediments d’auditoria aplicats a processos judicials

Assessorament a les parts del litigi

Anàlisi del conflicte i adequació prèvia de la demanda en termes econòmics.

Col·laboració en la generació de l’escrit de proves tècniques.

Pèrit econòmic

El pèrit es designa quan existeixen discrepàncies entre les parts o quan el seu informe o prova pericial hagi de ser imparcial respecte aquestes, referent a dades econòmiques (documentació bancària, documents comptables-administratius, reconstrucció comptable, herències, separacions matrimonials, verificació d’honoraris, càlcul d’interessos, actualitzacions de capitals, ...)

Quantificació de dany emergent

La indemnització de danys i perjudicis, compren el valor de la pèrdua soferta (dany emergent) i també el guany que hagi deixat d’obtenir-se (lucre cessant).

El dany emergent correspon al valor o preu del bé afectat o cosa que ha sofert dany o perjudici que se li ocasiona directament en la seva persona o bé a algú per actuació dolosa, culposa o negligent d’altra.

Valoració de lucre cessant

La indemnització de danys i perjudicis, compren el valor de la pèrdua soferta (dany emergent) i també el guany que hagi deixat d’obtenir-se (lucre cessant).

Cada vegada més, es presenten casos en els quals és necessària la valoració per un pèrit, dels perjudicis econòmics pel dany emergent i / o lucre cessant.

El lucre cessant és el guany que ha deixat d'obtenir el creditor com a conseqüència d’un fet.

El concepte de lucre cessant es refereix a una lesió patrimonial

consistent en la pèrdua d'un increment patrimonial net que s'hagi deixat d'obtenir com a conseqüència d'un incompliment, il·lícit o perjudici ocasionat o imputat a un tercer.

El lucre cessant pot ser tant actual com futur i també pot existir dany emergent actual i dany emergent futur. Aquesta diferència es pot il·lustrar molt bé amb un exemple. En un accident de circulació amb lesions corporals serà:

 • Dany emergent actual: el cost de reposició del vehicle i les despeses de farmàcia i hospital.

 • Lucre cessant actual: els perjudicis derivats de la impossibilitat de la víctima per treballar mentre va durar la convalescència.

 • Dany emergent futur: les despeses que haurà d'escometre per afrontar el tractament de les seqüeles permanents.

 • Lucre cessant futur: els guanys que es deixessin de percebre com a conseqüència de la incapacitat permanent.

Administrador econòmic-judicial

És el mandatari encarregat per decisió judicial d’administrar el patrimoni de l’altre i d’exercir funcions d’assistència o vigilància en la gestió dels determinats béns. L’administrador judicial és una institució prevista pel nostre ordenament jurídic com mitjà de garantia i/o control i protecció dels drets patrimonials de les parts en un procediment judicial per procurar la plena efectivitat de la tutela jurídica que en el mateix es dedueix.

Processos de liquidació

Procés pel qual produïda la dissolució s’anomena una comissió liquidadora, és a dir, un cos encarregat de cobrar deutors i pagar creditors, durant el procés el nom de la societat anirà seguit de “en liquidació”.

Complert el procés de liquidació la societat liquidadora presentarà un balanç final de tancament i liquidació i un informe explicant si ha quedat actiu o passiu després de la liquidació, proposant una distribució o devolució d’aquests.

Peritatges Tècnics

Els pèrits realitzen un estudi rigorós de l’informe encomanat per tal de produir una explicació consistent. L’informe anomenat dictamen pericial, resultant detallarà els fonaments tècnics i científics de l’estudi efectuat, els mètode i mitjans, amb una exposició detallada i raonada, per tal d’arribar a les conclusions.